Търсене
„Конкурентоспособност и адаптивност в условията
26/02/14 - Новини

                

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“

2007-2013

Инвестиране във вашето бъдеще
Схема на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG 051PO001-2.1-02 “Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 2“

Проект „Конкурентоспособност и адаптивност в условията
на промяна чрез професионално и личностно развитие на
заетите лица в „Стомана Индъстри“ АД“

Проектът цели повишаване на професионалните знания, умения, мотивация и адаптивност на служителите на „Стомана Индъстри“ АД чрез провеждането на обучения за професионални квалификации и ключови компетенции според нуждите на работодателя и потребностите на лицата, което да допринесе за повишаване производителността и ефективността на труда и конкурентоспособността на предприятието. Проектът стартира през 2010 г. Обученията приключиха през 2011 година.


ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 134.820,00 ЛВ                                        БРОЙ НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ: 18
СТОЙНОСТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ: 85.476,00       ЛВ БРОЙ НА ОБУЧАЕМИТЕ: 344
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от „Европейски социален фонд на Европейския съюз“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Стомана Индъстри” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта

Обратно   
Населено място | Авторско право © 2022 Stomana Industry S.A